De Groene Reiger

Wie is Dorien Kotterman

 

Als Wagenings ingenieur ben ik via een onderzoek naar de positieve en negatieve factoren op kennisuitwisseling bij tuinders terechtgekomen bij de Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen . Daar ben ik “ besmet” met het gedachtengoed: samen weet je en bereik je meer dan alleen. En dat principe pas ik nog steeds toe. Eerst in de glastuinbouw als programmamanager bij de opzet van een milieuzorgsysteem met en door tuinders bijvoorbeeld. Vervolgens in de natuur & milieusector bij de ontwikkeling van partnerships op het gebied van klimaat en energie of natuur en gezondheid.

Het programma Groen Dichterbij dat ik voor het IVN heb ontwikkeld in samenwerking met onder andere het Oranje Fonds. Groen Dichterbij wil de sociale cohesie en de leefbaarheid in wijken vergroten door middel van vergroening van de wijken door de bewoners zelf.

Eind 2012 heb ik het bedrijf De Groene Reiger opgezet dat zich richt op het creëren van een duurzame, groene, sociale en daarmee gezondere leefomgeving.

De focus van De Groene Reiger ligt op het betrekken van mensen en organisaties bij deze verduurzaming. Participatie van mensen, delen in elkaars kennis en kunde, dat proces op gang brengen en toepassen, daarin kan ik ondersteunen. En dat in een groene, duurzame context. Duurzaam ook in de zin van economisch rendabel. Dus zowel het benutten van de waarde van betrokken en participerende burgers als de baten van groen voor de gezondheid, sociale cohesie, klimaatadaptatie, recreatie kortom alle ECO-systeemdiensten die de natuur ons biedt.

Iedereen heeft baat bij groen, wellicht vanuit een ander perspectief, maar partijen vinden elkaar op grond van deze gezamenlijke wensen: verlangenverstrengeling door groen. Het principe is dat een win-win altijd mogelijk is. Waar mensen samen voordeel hebben, dragen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid, is er gezamenlijke energie

De Groene Reiger werkt, afhankelijk van de gewenste expertise, samen met een groot aantal organisaties en bedrijven zoals C-Realist, Next-Green, GGZ-NHN, Provincie Noord-Holland, Gemeenten, IVN, Vereniging Groei en Bloei en Landschap Noord-Holland.

 

Op dit moment ben ik programmamanager van het project Een groene Brug op Landgoed Willibrordus (GGZ NHN) . Hier wordt samenwerken en doen van activiteiten in het groen ingezet om contact tussen bewoners van het landgoed en haar omgeving te stimuleren. Zie ook www.de-buitenkans,.org. Dit project maakt deel uit van het programma Groen Verbindt van het Oranje Fonds.

In 2016 heb ik de procesaanpak Groenspoor ontwikkeld in Heiloo en omstreken vanuit het programma Groen Kapitaal van provincie Noord Holland en DuuraamDoor van het RVO. Groenspoor is een aanpak om meervoudige publieke waarden te creëren met natuur als vertrekpunt.Startpunt is verlangen-verstrengeling en daardoor win-win voor betrokken partijen. Groenspoor werkt aan een fijnmazig groen-sociaal natuurnetwerk in en tussen gemeenten.

 

 

Klik eens verder op de site...